dllj.net
当前位置:首页 >> 三年级上册笔算题大全 >>

三年级上册笔算题大全

加油!你一定会的,慢慢学你一定会进步 940÷2= 207÷3= 992÷8= 648÷9= 276÷2= 324÷4= 656÷3= 844÷2= 498÷8= 738÷9= 850÷5= 340÷2= 960÷4= 650÷5= 306÷3= 627÷3= 725÷6= 912÷3= 280÷5= 840÷7= 570÷3= 216÷2= 840÷4= 604÷2= 880÷4= 780÷6= 252÷...

341×60= 27×36= 34×20= 20×50= 81×92= 324÷4= 656÷3= 844÷2= 498÷8= 738÷9= 50×60= 40×49= 23×20= 20×70= 25×32= 850÷5= 340÷2= 960÷4= 650÷5= 306÷3=

附加答案:1.45+15×6= 135 2.250÷5×8=400 3.6×5÷2×4=60 4.30×3+8=98 5.400÷4+20×5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10×5)=120 9.360÷40= 9 10.40×20= 800 11.80-25= 55 12.70+45=115 13.90×2= 180 14.16×6= 96 15.300×6= 1800...

207×8= 402×8= 374×7= 468×6= 83×7= 340×5= 508×5= 405×4= 148×5= 217×6= 74×3= 139×9= 59×3= 430×6= 84×8= 750×4= 91×2= 362×9= 98×4= 2070×3= 63×9= 37×9= 208×4= 52×4= 217×6= 95×3= 459×2= 302×8= 29×6= 215×7= 37×9= 66×7= 1/2页 33×8= 72×...

小学三年级上学期数学计算题训练 一、口算。(48×0.33=16+20×0.5=26分) 50×2= 400×6= 22×3= 57÷9= 460-80= 23×4= 57×0= 41×3= 8000×5= 5050÷5= 240÷8= 230-40= 240×2= 0÷90= 130×4= 9300÷3= 1008×5= 28÷4= 0+8= 3×0= ...

207×8= 402×8= 374×7= 468×6= 83×7= 340×5= 508×5= 405×4= 148×5= 217×6= 74×3= 139×9= 59×3= 430×6= 84×8= 750×4= 91×2= 362×9= 98×4= 2070×3= 63×9= 37×9= 208×4= 52×4= 217×6= 95×3= 459×2= 302×8= 29×6= 215×7= 37×9= 66×7= 1/2页 33×8= 72×。

答案

1、修路队修一条长1500米的公路,已经修好了300米,剩下的要在6天修完,平均每天要修多少米? 2、运动场跑道一圈是400米,王叔叔每天坚持跑2圈半。他每天跑多少米? 3、小丽走一步长约5分米,她从家到学校一共走了540步,算一算,她家到学校大约...

56×58

40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=920 47.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=880 9.24÷7.7=1.2 303.6÷0.33=920 8.832÷0.96=9.2 257.4÷0.26=990 24.85÷3.5=7.1 107.2÷0.67=160 0.06÷0.12=0.5 6.4÷0.02=320 4...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dllj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com